Clan[SF]

11:11 am 11/11/2011

Chúng tôi đã đến cuộc đời này và chúng tôi đã làm rất tốt.

Website: http://ClanSF.net
Fanpage: http://fb.com/SC4VN
Group: http://fb.com/groups/sc2vn/
Youtube: http://www.youtube.com/ClanSFtv
Youtube: https://www.youtube.com/StarCraftVietnam